เทศบาลตำบลดอนเขือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ดอนเขือง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลดอนเขือง เลขที่ 5246 หมู่ 10 บ้านดอนเขือง ถนนนิตโย ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47240

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 181
group สำนักปลัดเทศบาล
(นางสาวนิตยา ช่างสอน)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นางสาวนิตยา ช่างสอน)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นางสาววิไลวัลย์ ภูวิเลิศ)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นางสาววิไลวัลย์ ภูวิเลิศ)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นายบูรชัย นัดทะยาย)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นายบูรชัย นัดทะยาย)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางอนัญญา สมหมาย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางอนัญญา สมหมาย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางรุ่งนภา ยนพันธ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางรุ่งนภา ยนพันธ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวเกศรา เพลงสา)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
(นางสาวเกศรา เพลงสา)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
(นายวัฒนา ขันประมาณ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(นายวัฒนา ขันประมาณ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(นางรสสุคนธ์ ชาญประไพร)
พนักงานพิมพ์ดีด
(นางรสสุคนธ์ ชาญประไพร)
พนักงานพิมพ์ดีด
(นายสายัน พรมชย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายสายัน พรมชย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายกิตติ หลินภู)
พนักงานขับรถยนต์
(นายกิตติ หลินภู)
พนักงานขับรถยนต์
(นายเด่นชัย เกลี้ยงไธสง)
พนักงานขับรถยนต์
(นายเด่นชัย เกลี้ยงไธสง)
พนักงานขับรถยนต์
นายสุริยา เริ่มรักษ์
พนักงานดับเพลิง
นายสุริยา เริ่มรักษ์
พนักงานดับเพลิง
นายหัตรา แก้วกุล
พนักงานดับเพลิง
นายหัตรา แก้วกุล
พนักงานดับเพลิง
นายอนุพล ประทาพันธ์
พนักงานดับเพลิง
นายอนุพล ประทาพันธ์
พนักงานดับเพลิง
นายะวัชชัย รักษาแสง
พนักงานดับเพลิง
นายะวัชชัย รักษาแสง
พนักงานดับเพลิง
นายบุญเส็ง จันทร์เต็มดวง
พนักงานดับเพลิง
นายบุญเส็ง จันทร์เต็มดวง
พนักงานดับเพลิง
นายสุรชัย แสนโคตร
พนักงานดับเพลิง
นายสุรชัย แสนโคตร
พนักงานดับเพลิง
นายสงกรานต์ แสนโคตร
พนักงานดับเพลิง
นายสงกรานต์ แสนโคตร
พนักงานดับเพลิง
นายวิชัย ไชยรบ
พนักงานจ้างเหมาขับรถบรรทุกน้ำ
นายวิชัย ไชยรบ
พนักงานจ้างเหมาขับรถบรรทุกน้ำ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายกอง เริ่มรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
โทร : 081-8716407
นายกอง เริ่มรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
โทร : 081-8716407