เทศบาลตำบลดอนเขือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ดอนเขือง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลดอนเขือง เลขที่ 5246 หมู่ 10 บ้านดอนเขือง ถนนนิตโย ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47240

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 92
folder หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
insert_drive_file เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49
insert_drive_file เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก เพื่อนเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51
insert_drive_file เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยงกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49

folder หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview57
insert_drive_file เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54
insert_drive_file เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครููผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัมนาเด poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview58
insert_drive_file เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการสอน (ฉบับที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview60
insert_drive_file เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview53

folder หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดอนเขือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดอนเขือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดอนเขือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48
insert_drive_file เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52

folder หลักเกณฑ์การให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview53
insert_drive_file เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวนการลงโทษทางวินัย (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview58
insert_drive_file เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview53
insert_drive_file เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริหารในสังกัดเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview56

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายกอง เริ่มรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
โทร : 081-8716407
นายกอง เริ่มรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
โทร : 081-8716407